عملگر هیدرولیکی (HIPPS,LBV,GOV)

سیستم های هیدرولیکی با قوانین حاکم بر جابه جایی سیالات عملکردهای مشخصی را ارائه میدهند که می توان از ویژگی های این سیستم ها در قطع و وصل جریان تحت شرایط محدودیت وجود نیروی محرکه الکتریکی (LBV) و یا در کنترل سیستم های Fail Safe استفاده نمود (HIPPS).

سایر محصولات