سیستم اندازه گیری Metering

سیستم میترینگ یک سیستم یکپارچه می باشد که با استفاده از تجهیزات ابزار دقیق همگن شده توسط یک سیستم کنترل، حجم یا جرم دقیق سیال مورد انتقال را اندازه گیری می کند و عمدتاٌ در پایانه های صادراتی و ورودی و خروجی واحد های تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

سایر محصولات