سیستم اسکادا، تله متری scada

اسکادا یک سامانه مرکزی است که عموماً برای کنترل و مانیتورینگ بر فرآیندها در گستره ی وسیع و از راه دور استفاده می شوند. سیستم های اسکادا امکان جمع آوری و دسته بندی اطلاعات بروی پروتکل های استاندارد و نمایش آنها را در یک یا چند مرکز کنترلی در بسترهای مخابراتی مختلف نظیر رادیویی، ماهواره ای، فیبر نوری، MPLS،DSL،  Cellular Networkو…فراهم می نماید.

سایر محصولات