نیروگاه ها

ایجاد هماهنگی بین صدها قطعه مکانیکی و الکتریکی و همچنین نظارت دقیق بر فرآیندهای سیستماتیک تولید برق ، اهمیت هرچه بیشتر ِوجود سیستم کنترلی پایدار و ایمن را برای نیروگاهها نمایان می کند.

در این راستا مجموعه سایبر صنعت کلیه راهکارهای مورد نیاز ذیل را با توجه به نیاز پروژه طراحی، تامین و اجرا می کند:

  • سیستم های کنترل توزیع شده DCS
  • سیستم اعلام حریق F & G
  • اسکادا و تله متری SCADA & TELEMETRY
  • سیستم مدیریت توان PMS
  • واحد ترمینال از راه دور RTU

سایر حوزه های فعالیت